TERAPIJA ZA RJAP A ZHIBADŁA (PO DORNJE)

»Předewšěm je wažne, staw rjapa zwěsćić, přetož wjele chorosćow z njeho wuchadźa.« Hippokrates

W terapiji rjapa po Dieteru Dornje, skrótka »terapija po Dornje«, přepruwuja so wšitke zhibadła a rjapowki (Wirbel) - wot skakanskich zhibadłow hač k hornjemu dźělej rjapa (Halswirbelsäule) - na to, hač su w prawej poziciji. Je-li trjeba, so pozicija
z rytmiskimi pohibami rukow koriguje. Na tute wašnje so wobeńdźe, zo so suche žiły (Sehnen, Bänder) při runanju přećahnu.
Tež ramjeni, łochćej, zhibadła ruki a porstow móže tuta terapija w jich funkciji podpěrować.
Rozdźělnje dołhej noze wuskutkujetej často statiske problemy, na přikład zwjertnjenu pónoj (Becken) a skřiwjenje rjapa. Přičina toho tči husto w problemach ze zhibadłami, kotrež hodźa so z pomocu terapije po Dornje zwěsćić a korigować. Pacientam pokazaja so jednore zwučowanja, kotrež móža doma činić. Na tute wašnje hodźi so wuspěch terapije stabilizować.

Dokelž wuchadźeja z rjapa mnohe čuwy resp. k njemu wjedu, móže wopačna pozicija rjapowkow (Wirbel) tež na nutřkowne organy negatiwnje skutkować. Nimo toho jewja so dušine problemy tohorunja husto w ćežach z chribjetom.
Tajke zwiski hodźa so we wobłuku terapije wujasnić.
Terapija njesłuži potajkim jenož zrunanju rjapa, ale z njej so Wam tež emocionalnje »rjap skruća«.

Terapija rjapa so často kombinuje z MASAŽU PO BREUßU.